کسی که عرضه ی به دست آوردن دل محبوبش را ندارد همان بهتر که برود و بمیرد... 
مولاجانم! با اجازه شما می روم که بمیرم!!