خواب دیدم پروانه‌ام...
خواب دیدم سفر کرده‌ام...
از آرام‌ترین سرزمین دنیا
تا زیباترین جنگل هستی...
از شانه‌ی تو...
تا پیچ و تاب گیسویت!

 

دریافت صدا