سلام مولای من! ببخشید که اینقدر بدم! ببخشید که خودم را بیشتر از شما دوست دارم! ببخشید که بچه ام را بیشتر از شما دوست دارم! ببخشید که همسرم را بیشتر از شما دوست دارم! ببخشید که شغلم را بیشتر از شما دوست دارم! ببخشید که پولهایم را بیشتر از شما دوست دارم! ببخشید که حتی ماشینم را بیشتر از شما دوست دارم! ببخشید که...
- سلام پسرم! خوبی عزیزم؟ بیا توی بغلم! وای که چقدر دلم برایت تنگ شده بود!!

 
 
دریافت صدا