این‌جانب به اندازه یک دانه‌ی جو معرفت و جوان‌مردی داشتم که همان را هم گم کرده‌ام. 
شما را به خدا اگر کسی معرفت و جوان‌مردی مرا پیدا کرد، آن را زودِ زود به دست صاحبش برساند. از وقتی که جوان‌مردی‌ام را گم کرده‌ام، مرتب و مداوم مولایم را می‌رنجانم... آزارش می‌دهم... اشک به چشمان مهربانش می‌نشانم... بد شده‌ام! می‌دانم! شما را به خدا... اگر کسی جوان‌مردی مرا یافت... اگر...


دریافت صدا