دیشب از خودم به ستوه آمدم!
پس به بازار آسمانیان رفتم تا خودم را بفروشم...
اما هر قیمتی که دادم هیچ‌کس نخریدم!
آخرش به گریه گفتم: «لا اقل مفت بخریدم!»
خندیدند و گفتند: «تو مفتت هم گران است!»

 

 

دریافت صدا