مولای من!
اگر لایِ جرزِ دیوارِ منزل‌تان خراب شد، خیلی زود مرا خبر کنید...آخر من فقط و فقط به دردِ لای جرز دیوار می‌خورم!