می گشایی در را...

وای! گشودی در را!
راهم دادی آخر...
و من... وه که چه سرخوشم...
گم شده ام در نور...
گم شده ام...
لطفا کسی مرا پیدا نکند!

 
 
دریافت صدا