دلم رفت پیِ طنازیِ گل سرخ... 
کسی ندیده است آیا، گل نرگسِ رنجیده از مرا؟