جغد گفت : "هو هو هو" یعنی: "خدا کند که بیایی"!
مردی فریاد زد: وای چه صدای شومی!
دیگری سنگی برداشت و پرتاب کرد.
سومی گوش‌هایش را گرفت !
چهارمی ناسزایی زیر لب گفت...
پنجمی...
و...جوانکی که در پس دیوار پنهان شده بود،
برای امتحان تفنگ ساچمه‌ایِ نواَش، تیری شلیک کرد...
صدا در گلویِ جغد خفه شد!