-خدایا خدایا! فرشتگان عذابیم ما!

بنده ای از بندگانت که سخت و مداوم معصیت تو کرده بود، امروز مرد... اکنون هر چه به دنبال روح سرکشش می گردیم تا سخت در عذابش افکنیم ، او را نمی یابیم.

یا شدید العِقاب و یا علیم! مکانش نشانمان ده تا بر او هجوم بریم...
- آرام باشید... او از ترس شمایان به من پناه آورد و من امان الخائفینم!

 
 
دریافت صدا