مولایی جانم!
محبت شما گاه به گاه می آید و خانه‌ی دلم را اجاره می‌کند!!
تصمیم گرفته‌ام ، این بار که آمد، ببرمَش محضر و شش‌دانگ سند دلم را بزنم به نامش!
آن وقت محبت شما می‌شود صاحب‌خانه‌ی دلم!

 
 
دریافت صدا