پاهای نازنینت خیس شد...
گفتی: کی باران بارید؟
باران نباریده بود!
من بودم...
آب شده بودم از خجالت مهربانی‌هایت...
مولایی جانم.

 

 

دریافت صدا